ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)"

สื่อวีดิทัศน์ เรื่อง "บันไดสู่วิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (GPP)" เป็นผลงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา PP5183 โครงการพิเศษในสายการบริบาลทางเภสัชกรรมและเภสัชวิทยา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 หัวข้อ "การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์ในหมวดหมู่ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาร้านยาสู่มาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม (GPP)" จัดทำโดย

  • นศภ.เมธิศา  ทูโมสิก
  • นศภ.อัจฉริยา  นนทิพลัง
  • นศภ.รักษก  ขันธ์คามโภชก์
  • นศภ.ปพิชญา  แสวงผล  (พากย์เสียง)

โครงการพิเศษฯ นี้มีอาจารย์รุ้งนภา  เต็งไตรสรณ์  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  และอาจารย์ธีรวุฒิ  พงศ์เศรษฐไพศาล  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม  โดยลักษณะของสื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวเป็นการ์ตูนแอนิเมชั่นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานและข้อควรปฏิบัติต่างๆ ในการจัดตั้งหรือเปิดร้านยาตามมาตรฐานวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม หรือ Good Pharmacy Practice (GPP) แยกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ  ได้แก่  หมวดสถานที่  หมวดอุปกรณ์  และหมวดบุคลากร  ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่เภสัชกรหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านธุรกิจร้านยา

สื่อวีดิทัศน์ดังกล่าวได้ถูกนำมาเผยแพร่ใน Facebook fanpage "เภสัชกรการตลาด - Marketing Pharmacist" ซึ่งท่านสามารถรับชมได้จากหน้าต่างด้านล่างนี้

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua