ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้แก่

  • นายสิปปกร  ดวงเกตุ
  • นางสาวหทัยเทพ  ชลชีพ

ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลประจำสถาบัน ให้ได้รับ รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับนักศึกษาที่มีความรับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรมนักศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะวิชาด้วยความสมัครใจสม่ำเสมอ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์  โดยจะเข้ารับรางวัลเกียรติยศในวันที่ 14 กันยายน 2560 (วันไหว้ครู) ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua