ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า มฉก.)

แผนกทุนและบริการนักศึกษา  ขอประชาสัมพันธ์กำหนดวันเซ็นแบบยืนยันค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ของนักศึกษาทุนกู้ยืม กยศ. และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่อง มฉก.  โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักฐานประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ของนักศึกษา
  • สำเนาใบลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560  จำนวน 1 ชุด
  • สำเนาใบเสร็จเพิ่มรายวิชา  จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีลงเพิ่ม)
  • สำเนาใบถอนรายวิชา (มฉก.14)  จำนวน 1 ชุด (ถ้ามีถอนแบบได้เงินคืน)
  • เลขที่สัญญากู้ยืมของนักศึกษา ตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ http://ssd.hcu.ac.th

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกทุนและบริการนักศึกษา  อาคารชิน โสภณพนิช ชั้น 2

http://ssd.hcu.ac.th

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua