ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

แจ้งการรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ)

ด้วยสภาเภสัชกรรม โดยคณะอนุกรรมการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้กำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3/2560 (OSPE) วันที่ 4 สิงหาคม 2560  และการสอบความรู้ครั้งที่ 4/2560 (MCQ) วันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560  โดยสภาเภสัชกรรม ได้มีประกาศสภาเภสัชกรรม กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์สอบต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม  ศูนย์สอบความรู้ฯ จึงขอแจ้งกำหนดคุณสมบัตินักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่จะสมัครสอบความรู้ฯ ดังนี้

  • กำลังศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร และจะสำเร็จการศึกษาในภาคต้นปีการศึกษา 2560  โดยขอให้คณะตรวจสอบหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ที่แสดงข้อมูลการลงทะเบียนรายวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว ณ ภาคการศึกษาที่สมัครสอบ แต่อยู่ในระหว่างรอผลการศึกษา
  • ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครบตามข้อกำหนดอย่างน้อย 2000 ชั่วโมง ในด้านการบริบาลเภสัชกรรมในโรงพยาบาลและด้านการบริบาลเภสัชกรรมในร้านยา
  • สามารถแสดงหลักฐานการสำเร็จการศึกษา (ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา ที่อนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย) และใบแสดงผลการศึกษา (transcript) ฉบับสมบูรณ์ ก่อนการประกาศผลสอบ คือ ก่อนวันที่ 15 กันยายน 2560

  รายละเอียดฉบับเต็ม (คลิก)  

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua