ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

เงื่อนไขการสำเร็จการศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

นักศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC (Test of English for International Communication) ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา โดย Center for Professtional Assessment (Thailand) ดำเนินการจัดสอบให้ที่มหาวิทยาลัย

ผลคะแนนสอบจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไข  สำหรับหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องสอบผ่านระดับคะแนน 450 คะแนน โดยให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป

รายละเอียดฉบับเต็ม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua