ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

บัญชีรายวิชาเทียบโอน ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติมครั้งที่ 88 และ 89)

รายวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ที่มีการประกาศเพิ่มเติม ได้แก่

  • PP 4762 เภสัชอุตสาหกรรม 1  เทียบโอนได้กับ  PP 4812 เภสัชอุตสาหกรรม 1
  • PP 4771 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1  เทียบโอนได้กับ  PP 4821 ปฏิบัติการเภสัชอุตสาหกรรม 1

​รายละเอียดฉบับเต็ม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua