ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต

ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564)

รหัสและชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย):      เภสัชศาสตรบัณฑิต
(ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Pharmacy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):      เภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย):       ภ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Pharmacy
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):    Pharm.D.

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

229 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร
1.  ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1  ปรัชญา

ผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ตามมาตรฐานสากล โดยมุ่งเน้นการสร้างเภสัชกรที่มีความรอบรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมและด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาเภสัชภัณฑ์ รวมถึงการวิจัย สามารถประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่จริยธรรมและคุณธรรมดีงาม มีจิตสำนึกการให้บริการแก่สังคมและเป็นพลเมืองดี 

1.2  วัตถุประสงค์

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กำหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

 • มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติที่ดี เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อุทิศตน เสียสละ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
 • มีความรู้ความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการหลักการและทฤษฎีทางเภสัชศาสตร์ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา
 • สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และแก้ปัญหาด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและมีวิจารณญาณบนหลักฐานทางวิชาการ
 • เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคมด้านยาและสุขภาพ
 • มีความใฝ่รู้และมีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
 • มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมและพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
 • มีความสามารถในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมและเป็นสากล
 • มีความสามารถในการจัดการด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพในระบบสุขภาพระดับปฐมภูมิ

2.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

 • ต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือมีความรู้เทียบเท่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 (ภาคผนวก ก)
 • มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเภสัชกรรม

 คำอธิบายรายวิชา หลักสูตร ภ.บ. 2564 (คลิก)

 แผนการศึกษา หลักสูตร ภ.บ. 2564 (คลิก)

 รายละเอียดของหลักสูตร ภ.บ. 2557 (คลิก)

 แผนการศึกษา หลักสูตร ภ.บ. 2557 (คลิก)


pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua