ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

เภสัชสนเทศ (DIS)

งานบริการเภสัชสนเทศ (Drug Information Services) เป็นงานสนับสนุนสำคัญของการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care) ในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่มักป่วยด้วยโรคหลายโรคพร้อมๆ กัน การใช้ยาจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมาก ทำให้เกิดคำถามในการใช้ยาต่างๆ ขึ้น แม้ว่าโรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศไทยจะมีหน่วยงานบริการเภสัชสนเทศของตนเอง แต่ด้วยความจำกัดด้านงบประมาณ ฯลฯ ทำให้บ่อยครั้ง ผู้ดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลต้องพึ่งหน่วยงานบริการเภสัชสนเทศของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีแหล่งข้อมูลยาที่สมบูรณ์กว่า ส่วนในร้านยา ก็มีความต้องการข้อมูลเรื่องสุขภาพและการใช้อาหารเสริมซึ่งมีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ทุกวันนี้ ยังมีความต้องการงานบริการเภสัชสนเทศที่มีคุณภาพและรวดเร็วทันการณ์ในการให้การดูแลผู้ป่วยอยู่ เนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริการสังคมอยู่แล้ว จึงต้องการจะตอบสนองความต้องการนี้ของสังคมเพื่อพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรมของประเทศ อีกทั้งคำถามซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานจริงร่วมกับคำตอบที่ได้ผ่านการวิเคราะห์ การสืบค้นข้อมูลและประเมินเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ นำมาสังเคราะห์และสรุปเป็นคำตอบที่เชื่อถือได้ตามหลักฐานทางวิชาการนี้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เข้าใจในบทเรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการบูรณาการองค์ความรู้ต่างๆ เข้าด้วยกัน อันจะช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ ในหลักสูตร 6 ปีที่เน้นการฝึกงานเป็นอย่างมากด้วย

กิจกรรมของหน่วยงานบริการเภสัชสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ในระยะเริ่มต้นนี้ ได้แก่

 • เชิญชวนและรับสมัครสมาชิกจากคณาจารย์ เภสัชกร ณ แหล่งฝึกงานของนักศึกษา และบัณฑิตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • รับและตอบคำถามของสมาชิก ทางโทรศัพท์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดย
  • รับโทรศัพท์  ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น. เว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัย
  • รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
    
 • เผยแพร่คำถามคำตอบที่น่าสนใจทางอีเมลแก่สมาชิกทุกปี
 • เผยแพร่ข้อมูลใหม่ๆ ด้านการดูแลสุขภาพและการใช้ยาทางอีเมลแก่สมาชิกทุก 2 เดือน


 • 1
pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua