ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมนักศึกษา

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

2019-05-14 03:46:27

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20 ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสามัคคี และชื่อเสียงของสถาบัน...

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE)

2018-11-01 11:16:05

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-221 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น....

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559

2018-11-01 11:16:37

เมื่อที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2561 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ซึ่งทางคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดให้มีพิธีแสดงความยินดีและปฏิญาณตนของบัณฑิตใหม่ ในวันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณซุ้มคณะเภสัชศาสตร์ เวลา 7.30-8.00 น. โดยมีคณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ รวมทั้งญาติของบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก...

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

2018-11-01 11:21:55

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผศ.ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานกรรมการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน...

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 10

2018-11-01 11:22:16

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ "ค่ายหมอยาอาสา" ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา...

พิธีรับเฉลวนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 23

2020-06-16 04:09:59

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเฉลวของนักศึกษาเภสัชศาสตร์รุ่นที่ 23 ขึ้น ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน และมีความสำคัญต่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกคน...

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

2018-11-01 11:23:13

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua