ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์ มอ. ถ่ายทอดระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่อง (CPE)

2018-11-01 11:16:19

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 9:00-12:00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะทำงานด้านการศึกษาต่อเนื่อง จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งได้เดินทางมาถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบจัดการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (CPE) ที่ทางคณะเภสัชศาสตร์ มอ. ได้พัฒนาขึ้น...

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560

2018-11-01 11:16:54

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีเนื่องในงานวัน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ ประจำปี 2560 ณ รูปเหมือน ดร.อุเทน เตชะไพบูลย์ บริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณและตระหนักถึงคุณธรรมความดีของท่านที่ควรยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ...

กิจกรรม 7ส คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

2018-11-01 11:18:24

บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมกิจกรรม 7ส ซึ่งเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัย โดยมุ่งเน้นให้องค์กรหรือหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และได้งานที่มีคุณภาพ รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในคณะ...

คณะเภสัชศาสตร์ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

2018-11-01 11:19:20

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 – 14.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแนะแนวการศึกษาต่อในคณะเภสัชศาสตร์...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม”

2018-11-01 11:19:52

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 หน่วยการศึกษาต่อเนื่อง คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การประยุกต์ใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสม” ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย 2-114 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นบทบาทที่สำคัญของเภสัชกร...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลประหยัดพลังงาน (smart office) 2017

2018-11-01 11:21:01

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2/2559 โดยรศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม...

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค)

2018-11-01 11:21:22

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี...

เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม

2020-06-16 04:07:09

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 คณาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยารังสิต 1 องค์การเภสัชกรรม คลอง 10 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี...

พิธีถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

2018-11-01 11:24:31

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมพิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานต้นโพธิ์ทรงปลูก...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua