ข่าวประชาสัมพันธ์

Media

กิจกรรมทั่วไป

ศูนย์ยา มฉก. เข้าร่วมโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน

2019-10-15 10:45:17

เมื่อวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 10.45-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมต้อนรับ คุณเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์ยา มฉก. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการลดความแออัดในโรงพยาบาลโดยร้านขายยาแผนปัจจุบัน...

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Toshio Sakai จากมหาวิทยาลัย Shinshu ประเทศญี่ปุ่น

2019-10-15 10:32:23

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Toshio Sakai จากมหาวิทยาลัย Shinshu ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือด้านการศึกษาและงานวิจัยระหว่างสองสถาบัน ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ อาคารเรียนรวม 2...

รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Basic Information of Medical Cannabis"

2019-09-12 10:42:19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Basic Information of Medical Cannabis" ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี...

คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรม "เปิดบ้านเภสัช" ในงาน Open House 2019: HCU New Gen

2019-10-03 03:57:13

เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเปิดบ้าน (open house) เนื่องในงาน Open House 2019: HCU New Gen ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม อาคารเรียนรวม ชั้น 1...

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล smart office ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2561

2019-08-06 09:55:33

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส" ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1...

งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ: อ.ธวัชชัย ทิพย์ทินกร

2019-08-06 09:56:06

เมื่อวันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30-14.30 น. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแก่อ.ธวัชชัย ทิพย์ทินกร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกษียณอายุในปีการศึกษา 2561 ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารอำนวยการ...

คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1

2019-06-24 04:08:49

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์ และจากคณะต่างๆ ในอาคารเรียนรวม 2 ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น....

คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ เยี่ยมชมบ้านพักพิง มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ

2019-06-20 04:15:32

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 คณาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมบ้านพิงพัก มูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ...

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62

2019-06-20 10:33:54

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีวเภสัช (4-201) อาคารโภชนาการ ชั้น 2...

ผศ.ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี ได้รับรางวัล Best oral presentation

2019-06-11 01:35:43

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ...

อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารเรียนรวม 2

2019-06-05 02:54:07

เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. อาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแผนการดับเพลิงและขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนรวม 2...

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์

2019-06-20 09:40:50

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอีก 5 คณะวิชาภายในอาคารเรียนรวม 2 มุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป...

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

2019-05-30 10:11:47

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด

2019-05-27 10:43:18

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ไบโอแลป จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ...

นักศึกษาในสายเทคโนโลยีการผลิตฯ เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด

2019-05-24 02:33:05

เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 คณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 ในสายเทคโนโลยีการผลิตและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตยา บริษัท ยูนีซัน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา...

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua