ข่าวประชาสัมพันธ์

EVENT

โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

2021-02-22 12:35:05

เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00-15.00 น. คณะกรรมการวิจัยและตำรา ร่วมกับคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การพัฒนางานวิจัยด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ

NEWS

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) และแนวทางการจัดการเรียนการสอน

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ในสถานการณ์ผ่อนปรนการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

- ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ เรื่อง กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เลื่อนวันเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2563 ปิดการใช้สถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

- นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลเกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง วันทำความสะอาดประจำปี (Big Cleaning Day) ประจำปีการศึกษา 2563

- ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินกิจกรรมในปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2563

- ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ปีการศึกษา 2563

Media

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua