ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมพบปะท่านอธิการบดี

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565 คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมพบปะท่านอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งท่านอธิการบดีได้มีการกล่าวแสดงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากบุคลากร รวมทั้งร่วมพูดคุย-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ขอบคุณภาพจาก
อ.ภูริต  ธนะรังสฤษฏ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua