ข่าวประชาสัมพันธ์

การจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง การเผยแพร่งานวิจัยผ่านตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.30 น. คณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เรื่อง "การเผยแพร่งานวิจัยผ่านตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ" ณ ห้อง 2-222 อาคารเรียนรวม 2 มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณาจารย์ในคณะจำนวน 10 คน โดยอาจารย์ปารวัณ รามนันทน์ เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการอบรมเชิงวิชาการจากวิทยากรภายนอก ซึ่งมีการซักถามและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมในประเด็นต่างๆ อย่างกว้างขวาง ทั้งนี้คณาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความคิดเห็นว่าการเขียนตำรา/หนังสือช่วยเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการสอนนักศึกษาในระดับมากถึงมากที่สุด (4.7 คะแนน) มีความสนใจที่จะเขียนตำรา/หนังสือในระดับมาก (4 คะแนน) และมีความสนใจที่จะขอตำแหน่งทางวิชาการในระดับมากถึงมากที่สุด (4.2 คะแนน)

รายละเอียดองค์ความรู้จากกิจกรรมนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเอกสารประกอบการบรรยาย (คลิกที่ link ด้านล่าง)

 การเผยแพร่งานวิจัยผ่านตำราเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ (คลิก)

ขอบคุณภาพจาก
อ.ภูริต  ธนะรังสฤษฏ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua