ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุ

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.30 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมจัดงานมุทิตาจิตแด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.มัณฑนา ภาณุมาภรณ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม  อ.ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมี  และอ.ดร.อรนิภา วงศ์สีลโชติ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านทาง Zoom โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะฯ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua