ข่าวประชาสัมพันธ์

งานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มฉก.

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-15.30 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น และการติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีนโควิด-19 ในศูนย์บริการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" (2.5 หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง) ทาง Microsoft Teams (Live)  หัวข้อบรรยายประกอบด้วยการแนะนำบทบาทของเภสัชกรในศูนย์ฉีดวัคซีน การบริหารจัดการระบบลูกโซ่ความเย็น (cold chain) การจัดทำบัญชี การเตรียมวัคซีน ตลอดจนการติดตามและเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนโควิด-19 โดยคณาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์  ซึ่งได้รับความสนใจจากเภสัชกรและบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก

คลิปวิดีโอบันทึกการประชุมวิชาการออนไลน์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua