ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการวัคซีนโควิด-19

เมื่อวันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 ตัวแทนคณาจารย์ พร้อมด้วยบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทั้งในส่วนการซักซ้อมเตรียมวัคซีน ณ ห้องปฏิบัติการทางเภสัชวิทยา ร่วมกับคณาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์  รวมทั้งการเดินทางไปรับวัคซีนโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับบุคลากรจากหน่วยสื่อสารองค์กร พร้อมนำวัคซีนที่ได้มาเก็บรักษาในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ด้วยความร่วมมือจากคณาจารย์และบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ร่วมกันเตรียมระบบ cold chain ที่มีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยฯ พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ณ อาคารโภชนาการ 2 และตามด้วยการให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีการประชาสัมพันธ์และเปิดให้ลงทะเบียนในเร็วๆ นี้

ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งขอขอบพระคุณคุณมิลินรดา-คุณมาวิน วัชรธีรเดช ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบตู้เย็นสำหรับเก็บรักษาวัคซีน เพื่อใช้ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 จำนวน 1 ตู้ แก่คณะเภสัชศาสตร์ มา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
อ.หรรษา  มหามงคล
อ.ดร.สราวุฒิ  โพธิ์ศรี
หน่วยสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua