ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563  คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรรมสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2  ตั้งแต่เวลา 11.30-12.30 น. เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  รวมทั้งมีคณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกๆ ชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 1 ทุน มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา คือ น.ส.วรรษมน  มีสานุ  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

นอกจากนี้ ทางคณะฯ ยังได้รับความอนุเคราะห์จากเภสัชกรหญิงวรัญญา คุลีเมฆิน ศิษย์เก่ารหัส 51 และคุณกชพรรณ คุลีเมฆิน (มารดา) ที่ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (รวมทั้งสิ้น 20,000 บาท) ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุน ได้แก่ น.ส.กนกรัตน์  ธรรมโคตร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 5 และ น.ส.ปิยะธิดา  ตัณฑวาณิช  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3

ขอบคุณภาพจาก
คุณรุจิรัตน์  สะสม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua