ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานมุทิตาจิต ผศ.เพ็ญพรรณ อัศวกุล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2563  คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมุทิตาจิต แด่ผู้ศาสตราจารย์เพ็ญพรรณ อัศวกุล  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228) อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น. กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการกล่าวขอบคุณโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมมอบของที่ระลึก รวมทั้งตัวแทนคณาจารย์จากกลุ่มวิชาต่างๆ ปิดท้ายด้วยการกล่าวแสดงความรู้สึกของผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพรรณที่มีต่อบุคลากรและคณะเภสัชศาสตร์ และรับมอบพวงมาลัยจากบุคลากรที่มาร่วมงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
ผศ.ปิยะวัน  วงษ์บุญหนัก
อ.ดร.จิรัฐติกาล  ไม้จีน

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua