ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563  คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานโปรแกรม ChemInvent 2015 โดยหัวหน้าและคณะทำงานโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ปี 2562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดย ดร.ขวัญนภัส สรโชติ  ณ ห้อง 2-222 อาคารเรียนรวม 2 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ซึ่ง ChemInvent เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์สำหรับใช้ในการจัดการข้อมูลสารเคมีในห้องปฏิบัติการ โดยผู้ใช้งานสามารถทราบถึงข้อมูลเบื้องต้น การจัดประเภท ระดับความเป็นอันตราย รวมทั้งทราบถึงปริมาณของสารเคมีแต่ละชนิดทั้งในห้องปฏิบัติการของตนเองหรือห้องปฏิบัติการอื่นที่เชื่อมต่อระบบถึงกัน ทำให้ง่ายต่อการสืบค้นและสามารถแบ่งปันสารเคมี และบริจาคสารเคมีระหว่างหน่วยงานได้

ส่วนกิจกรรมในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. จะเป็นการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการที่เข้าร่วมโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม (2-120) และห้องปฏิบัติการเภสัชเวทและเภสัชเคมี (2-228) โดยจะเป็นการประเมินในภาพรวม และพิจารณาตามหมวดหมู่ต่างๆ ตาม ESPReL checklist เพื่อดูความคืบหน้า และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อบกพร่องที่ตรวจพบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ และยกระดับในด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการต่อไป

ขอบคุณภาพจาก
อ.ภูริต  ธนะรังสฤษฏ์
อ.พรปวีณ์  โพนสิม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua