ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม "Patient Counselling Event (PCE) ครั้งที่ 8" ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม 2  ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น. โดยมี นศภ.ปัณลดา แก้วพันเดิม  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ  กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในการฝึกซักประวัติผู้ป่วย ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา จ่ายยา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นบทบาททางวิชาชีพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านเภสัชกรรมชุมชน

ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 5 ทีม (ทีมละ 2 คน) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ในรอบแรกแต่ละทีมจะมาแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้คณะกรรมการได้ตัดสิน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบทบาทสมมติเป็นผู้ป่วย 1 คน และเภสัชกร 1 คน หลังจากนั้นจะคัดเลือกนักศึกษาให้เหลือ 3 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 โดยแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทน 1 คนมาแสดงบทบาทสมมติเป็นเภสัชกร เพื่อซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ซึ่งนักศึกษาจะไม่ทราบสถานการณ์หรือกรณีศึกษามาก่อนล่วงหน้า แต่ละกลุ่มจะมีเวลา 5 นาทีในการซักประวัติ เพื่อค้นหาปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง แต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

ผลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นศภ.ณัฐวดี น้ำอบเชย และ นศภ.พิชญา เรืองวงศ์โรจน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจ (popular vote) ได้แก่ นศภ.กิตติวินท์ ปิยะรัตนวัฒน์ และ นศภ.ติณณภพ วัจนะรัตน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นศภ.ศศิวัณย์ อนันควานิช และ นศภ.ภาพิมล พวกสนิท  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
  • รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ นศภ.ณัฐกุล เชาวกุล และ นศภ.ทฤฒมน ธรรมวัฒน์ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 / นศภ.ธันว์ชนก นามตะ และ นศภ.มณฑิรา ดวงเนตร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆ ทีม และร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ทีมในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี  และในโอกาสนี้ทางคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด  ผู้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมและของรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua