ข่าวประชาสัมพันธ์

รศ.ชาญชัย สาดแสงจันทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "Basic Information of Medical Cannabis"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562  รองศาสตราจารย์ ชาญชัย สาดแสงจันทร์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเวท คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้รับเชิญจากกรมสุขภาพจิตเพื่อเป็นวิทยากรในบรรยายหัวข้อเรื่อง "Basic Information of Medical Cannabis" เนื่องในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทดลองใช้หลักสูตรให้คำปรึกษาแบบสั้นในผู้ป่วยที่ได้รับผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ สำหรับเภสัชกร" ณ ห้องประชุม Topaz โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua