ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562  คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานโครงการ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน  ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าจะแบ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมกับแต่ละกลุ่มวิชาในด้านต่างๆ ได้แก่

  • ด้านเภสัชกรรมเทคโนโลยีและเภสัชอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (2-120)
  • ด้านเภสัชเคมีและเภสัชเวท ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228)
  • ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้องปฏิบัติการการบริบาลทางเภสัชกรรม (2-214)
  • ด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางยา ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
  • ด้านการฝึกงานวิชาชีพ (เภสัชกรรมชุมชน) ณ ศูนย์ยา มฉก.

ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง  ตามด้วยการสรุปกิจกรรมในช่วงเช้าและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับการเรียนการสอนแต่ละด้านโดยคณาจารย์จากแต่ละกลุ่มวิชา การบรรยายแนะนำโครงสร้างของหลักสูตร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "ปรับชีวิตจากนักเรียนสู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยอย่างไรให้มีความสุข" และ "บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา" โดยอาจารย์ ดร.ศรัณย์ กอสนาน

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua