ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry XI"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry XI" Theme: Critical Facilities and Utilities in Pharmaceutical Use ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมศรีวารี พาวิลเลียน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตยาได้รับความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันต่อยุคสมัย ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในงานที่รับผิดชอบได้ รวมทั้งเพื่อเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ระหว่างกัน ทั้งด้านเภสัชกรรม วิศวกรรม หรือศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา เครื่องสำอาง หรืออาหารเสริม ซึ่งโครงการนี้จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 และได้รับความสนใจจากคณาจารย์ อาจารย์แหล่งฝึก เภสัชกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจากโรงงานอุตสาหกรรมยาเป็นจำนวนมาก  ในการนี้เภสัชกรที่เข้าร่วมการประชุมตลอดทั้ง 2 วันจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งสิ้น 11.5 หน่วยกิต  ซึ่งทางคณะได้รับเกียรติจากวิทยากรที่เป็นอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมยามาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปฏิบัติงานจริง

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua