ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล smart office ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส" ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดี จากการประกวด smart office ที่ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะในการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/hcufanpage/

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua