ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 1

เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562  คณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์ และจากคณะต่างๆ ในอาคารเรียนรวม 2 ประกอบด้วย คณะกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับการตรวจประเมินโครงการสำนักงานสีเขียวโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ขอบคุณภาพจาก
คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเรียนรวม 2

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua