ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 62 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการชีวเภสัช (4-201) อาคารโภชนาการ ชั้น 2  มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต (คณบดี) และแนะนำคณาจารย์ประจำคณะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม (รองคณบดี) นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในหลักสูตรและแผนการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์ (รองคณบดี) จากนั้นนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกำหนดให้  และช่วงท้ายสุดเป็นกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua