ข่าวประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี ได้รับรางวัล Best oral presentation

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา บำรุงกิจ ทวีศรี  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร  ที่ได้รับรางวัล Best oral presentation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่อง "A survey of knowledge, attitude, and practice of self-medication with antibiotics for upper respiratory infections, acute diarrhea, and bleeding wound among college students of one private University, Thailand" จากการประชุมวิชาการด้านการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (1st Graduate Research Conference in Social and Administrative Pharmacy, GrSAP 2019) เมื่อวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua