ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะเภสัชศาสตร์

ความเป็นมาของโครงการสำนักงานสีเขียว

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยเฉพาะกลุ่มสำนักงาน หลักสำคัญของสำนักงานสีเขียว คือ การเปลี่ยนพฤติกรรมในสำนักงาน เพื่อลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะโดยการลดการใช้ การใช้ซ้ำ การนำกลับมาใช้ใหม่ การลดและเลิกใช้สารเคมีอันตราย รองรับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เป็นต้น

ปีงบประมาณ 2556 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาเกณฑ์ ทดสอบเกณฑ์และประเมินผลเพื่อรับรองสำนักงานนำร่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ 2557 ต่อเนื่องปี 2561 ดำเนินการส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกลุ่มสำนักงานอย่างต่อเนื่อง

สำนักงานสีเขียว (Green Office) มุ่งเน้นการยกระดับสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น พร้อมขยายการดำเนินงานสู่สำนักงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานท้องถิ่น จะส่งผลให้เกิดการลดการปล่อย Green House Gases (GHG) ในทุกภาคส่วน และตลอดห่วงโซ่การผลิตและการบริโภค อันนำไปสู่การผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 

คณะกรรมการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว
 รายชื่อคณะกรรมการ อาคารเรียนรวม 2 (คลิก)
 รายชื่อคณะกรรมการระดับคณะ (คลิก)

นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 นโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งสู่สำนักงานสีเขียว อาคารเรียนรวม 2 (คลิก)
 นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาคารเรียนรวม 2 (คลิก)

 นโยบายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะเภสัชศาสตร์ (คลิก)

แผนการดำเนินงาน โครงการสำนักงานสีเขียว ปีการศึกษา 2561
 แผนการดำเนินงาน (คลิก)


สถิติการใช้ทรัพยากรพลังงาน ของเสีย และก๊าซเรือนกระจก อาคารเรียนรวม 2

ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ ปริมาณของเสีย (การนำกระดาษมารีไซเคิล) การใช้หมึกพิมพ์ และปริมาณก๊าซเรือนกระจก  ดังแสดงใน gallery ด้านล่าง


แหล่งข้อมูลอ้างอิง
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua