ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00-12.00 น. คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้เข้าร่วมการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องปฏิบัติการสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาคารปฏิบัติการ 5 ชั้น และห้องปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่  การป้องกันอัคคีภัยภายในสถานศึกษา ประเภทของไฟและเชื้อเพลิง การกู้ชีพและการปฐมพยาบาล รวมถึงการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  ซึ่งการจัดอบรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินตามเกณฑ์โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) โดยมีข้อกำหนดให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานของแต่ละคณะวิชาในอาคารเรียนรวม 2 ต้องเข้าร่วมอบรมอย่างน้อยร้อยละ 40 ของจำนวนบุคลากรทั้งหมด ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมมือกับอีก 5 คณะวิชา และมีความมุ่งมั่นสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว ภายในปีการศึกษา 2562

ขอบคุณภาพจาก
คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) อาคารเรียนรวม 2

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua