ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 21

เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2561  ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสามัคคี และชื่อเสียงของสถาบัน  กิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้นที่ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม มีการกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโดยคณบดีและคณาจารย์  ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สภาเภสัชกรรม: ความคาดหวังต่อเภสัชกรในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์  นายกสภาเภสัชกรรม  และมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษอีก 2 เรื่องในหัวข้อ "ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ ในยุค 4.0" โดย ภก.กษิภัท ภัทรบวรวุฒิ และหัวข้อ "การทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข" โดยอาจารย์อัจฉรา บัวเลิศ  อดีตอาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานเป็นเภสัชกรอย่างเต็มตัว

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม Job fair จัดขึ้นที่ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ  เป็นการออกบู๊ธของสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ร้านยา และโรงงานยา  เพื่อให้นักศึกษาเยี่ยมชมและติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก
คุณรุจิรัตน์  สะสม  และ

Facebook Fanpage คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua