ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม "Patient Counselling Event (PCE) ครั้งที่ 7" ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ ห้อง 2-220 อาคารเรียนรวม 2  ตั้งแต่เวลา 16.30-18.30 น. โดยมี นศภ.รุจาภา สายบัว  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในการฝึกซักประวัติผู้ป่วย ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา จ่ายยา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นบทบาททางวิชาชีพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านเภสัชกรรมชุมชน

ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 6 ทีม (ทีมละ 2 คน) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ในรอบแรกแต่ละทีมจะมาแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อให้คณะกรรมการได้ตัดสิน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบทบาทเป็นผู้ป่วย 1 คน และเภสัชกร 1 คน หลังจากนั้นจะคัดเลือกนักศึกษาให้เหลือ 4 ทีมสุดท้ายเพื่อเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 โดยแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทน 1 คนมาแสดงบทบาทเป็นเภสัชกร เพื่อซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ซึ่งนักศึกษาจะไม่ทราบสถานการณ์หรือกรณีศึกษามาก่อนล่วงหน้า แต่ละกลุ่มจะมีเวลา 5 นาทีในการซักประวัติ เพื่อค้นหาปัญหาจากการใช้ยาของผู้ป่วย พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง แต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

ผลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นศภ.อภิชญา จันทวัชรากร และ นศภ.วราภรณ์ ภู่ถาวร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และรางวัลขวัญใจ (popular vote) ได้แก่ นศภ.บุรัสกร ก้านจักร  และ นศภ.ปัทมพร โรจพิทักษ์เลิศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นศภ.แก้วกาญจน์ แก้วสว่าง และ นศภ.บงกชพร จังหวัด นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
  • รางวัลชมเชย ได้แก่ นศภ.ณัฐวดี รุ่งเศรษฐี และ นศภ.ชโลธร ศรีละคร นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆ ทีม และร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม (Pharmacy Event) ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และขอขอบคุณ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด  ผู้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua