ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้น ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าอาคารชิน โสภณพนิช และบริเวณสวนสุขภาพ มฉก. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป  ในโอกาสนี้สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการประกวดนางนพมาศ สาวรำวง และการประกวดกระทง รวมทั้งการออกร้านและร่วมลอยกระทงของแต่ละคณะวิชา

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua