ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานเลี้ยงขอบคุณ รศ.ดร.จันทรา ชัยพานิช

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช รองอธิการบดี และอดีตคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ณ ห้องปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม (2-214) อาคารเรียนรวม ที่ท่านได้ให้ความเมตตาต่อคณาจารย์และบุคลาการในคณะตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ท่านบริหารงานในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  กิจกรรมภายในงานได้มีการกล่าวคำขอบคุณ แสดงมุทิตาจิต และมอบของที่ระลึก โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  พร้อมด้วยตัวแทนจากกลุ่มวิชาต่างๆ  และได้มีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.จันทรา ชัยพานิช  จากนั้นจึงเป็นการถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเป็นที่ระลึก ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และกิจกรรมสันทนาการจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
คุณธาริณี  ตันตระกูล

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua