ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561  คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู และกิจกรรรมสานสัมพันธ์ศิษย์-อาจารย์ ประจำปีการศึกษา 2561 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  รวมทั้งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกๆ ชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

ในโอกาสนี้ทางคณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 1 ทุน มูลค่า 10,000 บาท ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา คือ น.ส.รัศมีจันทร์ กนะวาลย์  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua