ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561  คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานโครงการ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน  กิจกรรมในช่วงเช้าจะแบ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมและร่วมทำกิจกรรมกับแต่ละกลุ่มวิชาในด้านต่างๆ ได้แก่

  • ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
  • ด้านเภสัชเคมีและเภสัชเวท ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
  • ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้อง 2-214
  • ด้านการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางยา ณ ศูนย์บรรณสารสนเทศ
  • ด้านการฝึกงานวิชาชีพ (เภสัชกรรมชุมชน) ณ ศูนย์ยา มฉก.

ในช่วงบ่ายได้มีกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง  และกิจกรรม "How to Surivive" เป็นการบอกเล่าหรือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาโดยตัวแทนคณาจารย์จากแต่ละกลุ่มวิชา เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนในรายวิชาแต่ละด้านได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua