ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัล smart office ระดับดีเด่น

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดประจำปี (big cleaning day) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ภายใต้คำขวัญ "ปลูกจิตสำนึก ฝึกเป็นนิสัย มฉก.ร่วมใจ สร้างวินัยใน 7ส" ณ อาคารอำนวยการ ชั้น 1  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและมอบรางวัลสำหรับการประกวดกิจกรรม 7ส ยอดเยี่ยม  ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้รับรางวัลระดับดีเด่น จากการประกวด smart office ที่ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม  แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคณะในการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย

ขอบคุณภาพและข่าวจาก
http://www.hcu.ac.th
http://www.facebook.com/hcu.bigcleaningday

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua