ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ตั้งแต่เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้อง 4-210 อาคารโภชนาการ ชั้น 2  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต (คณบดี) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิรประภา ทับทิม  (รองคณบดี)  กล่าวต้อนรับคณะผู้ปกครองและแนะนำคณาจารย์ นอกจากนี้ได้กล่าวถึงความเป็นมาของคณะ และชี้แจงเรื่องระบบการเรียนการสอน ระเบียบปฏิบัติ การทำกิจกรรมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  พร้อมทั้งรับฟังข้อซักถามจากผู้ปกครองที่มาร่วมประชุม

ส่วนในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ได้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ณ ห้องปฏิบัติการชีวเภสัช (4-201) อาคารโภชนาการ ชั้น 2  มีการกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และแนะนำคณาจารย์โดยคณบดีและรองคณบดี  นอกจากนี้ได้มีการชี้แจงรายละเอียดในหลักสูตรและแผนการเรียนการสอน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รัตนา อินทรานุปกรณ์ (รองคณบดี) จากนั้นนักศึกษาจะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะกำหนด  และช่วงท้ายสุดเป็นกิจกรรมสันทนาการพี่พบน้อง

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua