ข่าวประชาสัมพันธ์

งานปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20

เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2560  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 20  ตั้งแต่เวลา 8.30-15.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ความสามัคคี และชื่อเสียงของสถาบัน  กิจกรรมในช่วงเช้าจัดขึ้นที่ห้อง 2-214 อาคารเรียนรวม มีการกล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาโดยคณบดีและคณาจารย์  ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง "สภาเภสัชกรรม: ความคาดหวังต่อเภสัชกรในยุคไทยแลนด์ 4.0" โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี  นายกสภาเภสัชกรรม  และมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "การทำงานและใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุข" โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ใจบุญ แย้มยิ้ม  อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ซึ่งทั้งสองเรื่องเป็นหัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักศึกษา และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงานเป็นเภสัชกรอย่างเต็มตัว

นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรม Job fair จัดขึ้นที่ห้องโถงชั้นล่าง อาคารศูนย์บรรณสารสนเทศ  เป็นการออกบู๊ธของสถานประกอบการต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาล ร้านยา และโรงงานยา  เพื่อให้นักศึกษาเยี่ยมชมและติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก
อ.อธิรัตน์  อำนวยผล
คุณรุจิรัตน์  สะสม

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua