ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม Patient Counselling Event (PCE) ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ ห้อง 2-221 อาคารเรียนรวม 2  ตั้งแต่เวลา 16.00-18.00 น. โดยมี นศภ.ภัทรวดี ช่างปรุง  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้แก่นักศึกษาในการฝึกซักประวัติผู้ป่วย ค้นหาปัญหาจากการใช้ยา จ่ายยา พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ป่วยซึ่งเป็นบทบาททางวิชาชีพที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานด้านเภสัชกรรมชุมชน

ทั้งนี้ได้มีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 4 ทีม (ทีมละ 2 คน) โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ  ในรอบแรกแต่ละทีมจะมาแสดงบทบาทสมมติจากสถานการณ์หรือกรณีศึกษาที่ได้รับไปก่อนหน้านี้แล้วให้คณะกรรมการได้ตัดสิน ซึ่งนักศึกษาจะได้รับบทบาทเป็นผู้ป่วย 1 คน และเภสัชกร 1 คน  หลังจากนั้นจะเข้าสู่การแข่งขันรอบที่ 2 โดยแต่ละทีมจะต้องส่งตัวแทน 1 คนมาแสดงบทบาทเป็นเภสัชกร เพื่อซักประวัติผู้ป่วยจำลอง ซึ่งนักศึกษาจะไม่ทราบสถานการณ์หรือกรณีศึกษามาก่อนล่วงหน้า  เมื่อการแข่งขันสิ้นสุดลง แต่ละทีมจะได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากคณาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อย รวมทั้งทักษะการให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

ผลการแข่งขัน

  • รางวัลชนะเลิศ และรางวัลยอดนิยม (popular vote) ได้แก่  นศภ.นลินพร  ประเสริฐโสภา  และ นศภ.กุลพรสรณ์  อิสสวาณิชย์  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาอังกฤษ)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่  นศภ.ชลัญญา  เฉยพงษ์  และ นศภ.พรประภา  อินทร์คง  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 (ได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ภาคภาษาไทย)
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่  นศภ.กฤตณัฑ  ลาภสมบุญกมล  และ นศภ.เพ็ญพิชา  สุขมณี  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4
  • รางวัลชมเชย  ได้แก่  นศภ.อภิสรา  สรรพกิจไพศาล  และ นศภ.ณัฐพิชา  พิทักษ์วิทยกูล  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4

ทางคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกๆ ทีม และร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการแข่งขันทักษะทางด้านเภสัชกรรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต  และขอขอบคุณ บริษัท บางกอกดรัก จำกัด  ผู้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม จำนวน 20,000 บาท

ขอบคุณภาพจาก
http://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua