ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม 7ส คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรและนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม 7ส ซึ่งเป็นนโยบายของทางมหาวิทยาลัย  โดยมุ่งเน้นให้องค์กรหรือหน่วยงานมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาด ความสะดวก ความปลอดภัย และได้งานที่มีคุณภาพ  รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของบุคลากรภายในคณะ

ความหมายของ 7ส

  • สะสาง "แยกให้ชัด ขจัดให้ออก"
  • สะดวก "หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา"
  • สะอาด "น่าใช้ ใหม่เสมอ"
  • สุขลักษณะ "สุขกายสุขใจ"
  • สร้างนิสัย "ให้รักที่จะทำ 7ส"
  • สวยงาม "มีความลงตัว"
  • สิ่งแวดล้อม "ยึดหลัก 1A3R ได้แก่ Avoid - หลีกเลี่ยงการใช้, Reduce - ลดการใช้, Reuse - นำกลับมาใช้ และ Recycle - นำไปผลิตใหม่"

คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 7ส ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 รายชื่อคณะกรรมการ (คลิก)

แผนการดำเนินงาน กิจกรรม 7ส ประจำปีการศึกษา 2560
 แผนการดำเนินงาน (คลิก)

กิจกรรมที่ได้มีการดำเนินงาน

  • จัดห้องสำนักเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์

  • จัดห้องปฏิบัติการกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท (2-228)

  • กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้" และ "DIY ประโยชน์ ประหยัด ประดิษฐ์" ได้มีการประดิษฐ์ชั้นวางของจากกล่องกระดาษที่เหลือใช้จากการบรรจุขวดสารเคมี  และเป็นการเชิญชวนให้นักศึกษา และบุคลากรทุกๆ ท่านสามารถร่วมบริจาคและแลกเปลี่ยนสิ่งของที่มีประโยชน์ที่ไม่ได้ใช้แล้ว  โดยนำสิ่งของ (ยกตัวอย่างเช่น ถุงผ้า สมุดโน๊ต หนังสือ ฯลฯ) มาวางไว้บนชั้นที่หน้าห้องสำนักเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์  และสามารถหยิบของที่ต้องการจากชั้นออกไปได้เช่นเดียวกัน  (ระยะเวลาดำเนินการ  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนมิถุนายน 2561)

   

ข้อมูลปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
7 พฤศจิกายน 2560
คณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 7ส
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua