ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีไหว้ครู คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560  คณะกรรมการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้น ณ อาคารโภชนาการ 2 ชั้น 2  เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที และระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ เนื่องในโอกาสของการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่  ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ  จันทร์วิทยานุชิต  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  รวมทั้งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกๆ ชั้นปีเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

นอกจากนี้ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติเรียบร้อย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท  ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ได้แก่

  • น.ส.ภัทรวดี  ช่างปรุง  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จำกัด
  • นายนริศ  มณีเนตร  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนการศึกษาจาก อาจารย์ นพ.ราเมศ  บุญจันทร์

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua