ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเภสัชศาสตร์ จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX"

   

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมให้เป็นสถาบันหลักในการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "Seminar for Pharmaceutical Industry IX" ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย 2-114 อาคารเรียน 2 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรที่ทำงานในสายเภสัชอุตสาหกรรมได้มีโอกาสรู้จักกับวิทยาการใหม่ๆ ภายใต้หัวข้อหลัก "Update Bio/Pharma Industry Requirements" ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมเป็นจำนวนมาก ทั้งที่เป็นเภสัชกรและบุคลากรสายอาชีพอื่นที่ทำงานด้านอุตสาหกรรมการผลิตยา  ในการนี้เภสัชกรที่เข้าร่วมตลอดการประชุมจะได้รับหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องทั้งสิ้น 11.5 หน่วยกิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชาญ จันทร์วิทยานุชิต คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาการประชุมวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวาลินี อัศวเหม และ อาจารย์ภูริต ธนะรังสฤษฏ์ อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นผู้ดำเนินรายการ

ซึ่งหัวข้อแรก คือ "ประเด็นที่พบจากการประเมินห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025: 2005" โดยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ ดร.นวลตา ม่วงน้อยเจริญ และ อาจารย์สุวรรณา จารุนุช อาจารย์ประจำคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อที่สอง คือ "Testing, adjusting, balancing environment system with associated process and control" โดยคุณทศพล สันติเทวกุล วิทยากรจากบริษัท Global Tech จำกัด

    

สำหรับช่วงบ่ายแบ่งเป็น 2 ห้วข้อ ได้แก่ หัวข้อ "How to ensure the instruments comply with ASME BPE guideline" โดยคุณวสันต์ หุตะประพิน วิทยากรจากบริษัท T.V.P. Valve & Pneumatic จำกัด  และเรื่อง "การออกแบบ ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบ purify water ในอุตสาหกรรมยา" โดยคุณสุเทพ จังหวัด วิทยากรจากบริษัท Treat Chemical จำกัด

เนื้อหาการประชุมวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ในช่วงเช้ามี 2 หัวข้อ หัวข้อแรกคือ "New technology filtration in pharmaceutical" โดยคุณวิทยา คงวราคม วิทยากรจากบริษัท Camfil (Thailand) จำกัด  และหัวข้อ "How to improve bioavailability in formulation" โดยภญ.พัฒน์นรี ศศิธรเวชกุล วิทยากรจากบริษัท Merck (Thailand) จำกัด  ช่วงบ่ายเป็นหัวข้อ "PIC/S GMP documentation requirements and examples of risk assessment" โดย Dr.Mark Suparat Win Tang วิทยากรจากบริษัท Telstar solutions จำกัด และหัวข้อ "Bio-pharmaceutical cleanroom disinfection: An overview from FDA and EPA guideline" โดยคุณทศพล สันติเทวกุล วิทยากรจากบริษัท Esco-Thai จำกัด

   

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการจัดแสดงเทคโนโลยีและอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตยา เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่สนใจสามารถเยี่ยมชมได้ในระหว่างเวลาพักการบรรยายของแต่ละช่วง

   

ทั้งนี้หลังจากจบการบรรยายในแต่ละหัว  ข้อวิทยากรได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถามในประเด็นต่างๆ ที่สนใจเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและร่วมกันอภิปรายอย่างกว้างขวางจากประสบการณ์ตรงของท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมในบรรยากาศที่เป็นกันเอง  และในช่วงท้ายของการประชุม ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ประศาสน์  เจริญพานิช  ประธานโครงการฯ เป็นผู้กล่าวปิดงานและกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจต่อการจัดงานประชุมในครั้งนี้

ขอขอบคุณภาพจาก
ผศ.มัณฑนา  ภาณุมาภรณ์
ผศ.ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย์สุข
คุณพนารัตน์  ยอดอินทร์

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua