ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560  คณะเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ก่อนเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์  โดยมี ผศ.ศิรประภา ทับทิม เป็นประธานกรรมการ  ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม คือ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เริ่มเข้ามาศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ได้เห็นภาพเบื้องต้นของการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ในแต่ละด้าน ได้แก่

  • ด้านเทคโนโลยีเภสัชกรรมและเภสัชอุตสาหกรรม ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
  • ด้านเภสัชเคมีและเภสัชเวท ณ ห้องปฏิบัติการของกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท
  • ด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม ณ ห้อง 2-214
  • ด้านการฝึกงานวิชาชีพ (เภสัชกรรมชุมชน) ณ ศูนย์ยา มฉก.

นอกจากนี้ได้มีการแนะนำทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และระบบประกันคุณภาพการศึกษาเบื้องต้น  ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาได้เริ่มต้นการศึกษาอย่างมีเป้าหมาย  และมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเรียนในรายวิชาแต่ละด้านได้ดียิ่งขึ้น  และได้ตระหนักถึงความจำเป็นของการเรียนรู้หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ เพื่อผลสัมฤทธิ์ในการศึกษาและการใช้ชีวิตในอนาคต

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua