ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการค่ายหมอยาอาสา ครั้งที่ 10

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและส่งเสริมสุขภาพชุมชน หรือ "ค่ายหมอยาอาสา" ครั้งที่ 10 ขึ้นในวันที่ 27 - 31 พฤษภาคม 2560  ณ โรงเรียนบ้านพะงาดวิทยา ต.ท่าลาด อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา  โดยมีอาจารย์อธิรัตน์ อำนวยผล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ  และ น.ส.กฤตยาณี ศรีสุข นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 เป็นประธานโครงการ

ในครั้งนี้ได้มีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน  ซึ่งกิจกรรมหลักในค่ายหมอยาอาสา ได้แก่ การลงพื้นที่ในชุมชนเพื่อสำรวจปัญหาการใช้ยาของชาวบ้านในละแวกของโรงเรียน  รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพอื่นๆ แล้วนำมาอภิปรายร่วมกันเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียน เช่น ปลูกผักสวนครัว ทาสีปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดทำบอร์ดให้ความรู้ จัดห้องสมุดและตู้ยาโรงเรียน เป็นต้น  และมีกิจกรรมบริการวิชาการให้ความรู้แก่คนในชุมชน ได้แก่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ยาและการดูแลสุขภาพ การตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยา ฯลฯ  ประกอบกับมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ และคนในชุมชน

ขอบคุณภาพจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua