ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีรับเสื้อกาวน์นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

   

   

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีรับเสื้อกาวน์สำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้น ณ ห้อง 2-315 อาคารเรียนรวม 2  ซึ่งพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่จะออกไปฝึกงานวิชาชีพในภาคฤดูร้อนนี้  รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา เพื่อให้เกิดความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพเภสัชกรรม

ขอบคุณภาพและคลิปจาก
https://www.facebook.com/ITRXHCU

pharmacy.hcu.ac.th © Copyright 2016, All Rights Reserved Designed & developed by: Noppol Saechua